zapis-deti-do-skoly

Zápis do 1. ročníka a posúdenie školskej spôsobilosti

Informácie pre rodičov

Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕši vek 6 rokov, musí byť do školy zapísané. V tomto školskom roku, vzhľadom k mimoriadnej situácii a opatreniam týkajúcich sa prevencie pred šírením infekcie COVID – 19 bude zápis prebiehať za iných podmienok, než zvyčajne.

  • Na zápis príde rodič do školy sám, bez dieťaťa. Zápis prvákov bude prebiehať v čase od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 (konkrétne termíny určí zriaďovateľ ZŠ).
  • Na zápis musí prísť zákonný zástupca dieťaťa aj vtedy, keď predpokladá, že dieťa bude mať odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Dieťa síce zapíše do ZŠ, ale zároveň požiada o odklad začiatku plnenia školskej dochádzky.
  • Súčasťou žiadosti o odklad býva štandardne odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP). Je však mimoriadna situácia a tieto odporúčania sa pri zápise nebudú vyžadovať. Odporúčania však musí doručiť dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
  • Posúdenie odkladu školskej spôsobilosti môže byť realizované iba osobne a výlučne individuálnou formou v zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP). To bude možné až po ukončení mimoriadnych opatrení, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Z dôvodu posúdenia školskej zrelosti môžu zákonní zástupcovia svoje dieťa do CPPPaP Spišská Nová Ves objednať:

  1. emailom na adrese: majercakova.cpppapsnv@gmail.com
  2. v čase od 7,30 do 15,30 telefonicky na čísle 053/ 446 17 40, príp. 0911 010 223

CPPPaP  Spišská Nová Ves si vytvorí databázu rodičov, ktorí nás kontaktovali v otázke posúdenia školskej spôsobilosti a po obnovení prevádzky zariadenia sa im ozve a dieťa vyšetrí.

Category:Aktuality