Dokumenty a tlačivá

Tlačivá pre MŠTlačivá pre ZŠTlačivá pre SŠIné

 • Pedagogická diagnostika dieťaťa v MŠ
 • Prihláška na odborné vyšetrenie
 • Informovaný súhlas s depistážou v MŠ
 • Screeningový dotazník
 • Informovaný súhlas – špeciálno-pedagogický tréning
 • Informovaný súhlas „Zippyho kamaráti“ „Kamaráti Jabĺčka“

 • Žiadosť o skupinovú prácu s triednym kolektívom
 • Informovaný súhlas – skupinová práca s triednym kolektívom
 • Prihláška na odborné vyšetrenie
 • Prihláška na vyšetrenie v oblasti prof. orientácie
 • Školský záznam ZŠ
 • Žiadosť o zážitkové besedy
 • Informovaný súhlas „Zippyho kamaráti“ „Kamaráti Jabĺčka“

 • Žiadosť o skupinovú prácu s triednym kolektívom
 • Informovaný súhlas – skupinová práca s triednym kolektívom
 • Prihláška na vyšetrenie v oblasti kariér. poradenstva – neplnoletý
 • Prihláška na vyšetrenie v oblasti kariér. poradenstva – plnoletý
 • Prihláška na odborné vyšetrenie

 • Správa o činnosti Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie Spišská Nová Ves za školský rok: 2017/2018
 • Správa o činnosti Centra pedagogicko-psychologiského poradenstva a prevencie Spišská Nová Ves za školský rok:2016/2017
 • NÁVRH na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole
 • Správa o činnosti Centra pedagogicko-psychologiského poradenstva a prevencie Spišská Nová Ves za školský rok:2015/2016