Legislatívne usmernenia


Činnosť Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa opiera o zákony, vyhlášky a nariadenia, ktoré vytvárajú pre daný účel v rezorte školstva zodpovedajúce legislatívne prostredie.

Ide najmä o:

 

  • Zákon č. 138/2019 Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od 01.09.2019)

 

  • Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný do 31.08.2019)

 

 

 

  • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

  • Zákon č. 27/2009 Z. z. úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

  • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

 

  • Vyhláška MŠ SR č. 170/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

  • Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

 

 

  • Nariadenie vlády SR č. 517/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

 

 

  • Nariadenie vlády SR č. 423/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme