Pedagogický asistent

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Letná 66, Spišská Nová Ves

v súlade s § 84 (1) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch

v znení neskorších predpisov informuje o voľných pracovných miestach:

Kategória a podkategória: pedagogický zamestnanec – pedagogický asistent

(8 pracovných miest)

Dátum nástupu: dohodou (financované v rámci Plánu obnovy a odolnosti), pracovný pomer

bude uzatvorený na dobu určitú, do 31. augusta 2023.

Kvalifikačné predpoklady:

V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa

ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických a odborných zamestnancov.

Minimálne: úplne stredoškolské vzdelanie pedagogického zamerania

Platové zaradenie:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných

zamestnancoch a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpoklady na výkon odbornej činnosti:

– kvalifikačné predpoklady,

– bezúhonnosť,

– zdravotná spôsobilosť,

– ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

– žiadosť o prijatie do zamestnania

– motivačný list,

– profesijný životopis,

– kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

– súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane

osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Miesto a termín podania žiadosti:

Žiadosti o zamestnanie spolu s dokladmi predkladajte najneskôr do 16.12.2022 elektronicky:

cpppapsnv@cpppapsnv.eu alebo poštou na adresu:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Letná 66, 052 01 Spišská Nová Ves

Budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí najviac vyhovujú našim požiadavkám. V prípade,

že nikto z uchádzačov nesplní kvalifikačné a osobitné požiadavky potrebné pre výkon

pedagogického asistenta v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,

vyhradzujeme si právo ukončiť výberové konanie bez obsadenia pracovného miesta.

V Spišskej Novej Vsi, 5.12.2022