Aké služby ponúkame?

Pre deti od 0 do 6 rokovPre žiakov ZŠ a SŠ
Pre deti od 0 do 6 rokov vrátane detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Komplexné psychologické, špeciálno-pedagogické a sociálne vyšetrenie so zameraním sa na:

 • včasné odhaľovanie porúch psychického vývinu
 • depistáž a posudzovanie školskej spôsobilosti
 • identifikáciu nadaných a talentovaných detí

 

Psychologické, špeciálno-pedagogické a sociálne poradenstvo, prevenciu psychoterapiu a reedukáciu so zameraním na:

 • riešenie emocionálnych problémov v predškolskom veku,
 • riešenie adaptačných a socializačných problémov na prostredie materskej školy,
 • rozvoj grafomotorických zručností,
 • skupinové sociálno-psychologické hry na rozvoj prosociálneho správania, komunikačných schopností a lepšiu schopnosť sebaregulácie u detí s ADHD.

 

Odborno-metodickú a osvetovo-výchovnú činnosť so zameraním na:

 • prednáškovú činnosť pre učiteľov MŠ na rôzne témy podľa potreby MŠ (napr. školská zrelosť atď.).

Komplexné psychologické, špeciálno-pedagogické a sociálne vyšetrenie so zameraním na:

 • diagnostiku porúch psychického vývinu a porúch správania,
 • diagnostiku žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania,
 • skupinovú depistáž (screening) sociálno-patologických javov (užívanie psychoaktívnych látok, šikanovanie, antisociálne resp. maladaptívne správanie),
 • sociogram, ktorý zisťuje vzájomné vzťahy v triede, silu a dynamiku týchto vzťahov, atmosféru v triede a sociálne pozíciu žiakov,
 • a iné podľa potreby.

 

Psychologické, špeciálno-pedagogické a sociálne poradenstvo, prevenciu, psychoterapiu a reedukáciu so zameraním na:

 • profesijné a kariérne poradenstvo pre žiakov ZŠ a SŠ, ktorého cieľom je poskytnúť cenné informácie pri voľbe strednej školy resp. vysokej školy, či plánovanie budúcej kariéry – zamestnania,
 • poradenstvo pri školskej neúspešnosti, pri nácviku efektívnejších spôsobov učenia sa, atď.,
 • individuálnu a skupinovú psychologickú intervenciu so zameraním na zvládanie problémov v škole – trémy, stresu, strachov a eliminovanie sociálno-patologických javov,
 • reedukáciu špecifických vývinových porúch učenia,
 • preventívnu činnosť zameranú na predchádzanie sociálno-patologických javov – látkové a nelátkové (hracie automaty, počítačové hry, mobilné telefóny, nakupovanie) závislosti, šikanovanie),
 • preventívne programy na rozvoj prosociálneho a empatického správania so zameraním sa na lepšiu kooperáciu členov skupiny, a prehĺbenie a upevnenie pozitívnych vlastností jednotlivých členov skupiny resp. triedy,
 • a iné podľa potreby.

 

Odborno-metodickú a osvetovo-výchovnú činnosť so zameraním na:

 • Kurzy, semináre, školenia (podľa potreby ZŠ, SŠ).
 • Prednášky a besedy (podľa potreby ZŠ a SŠ vrátane súkromných a cirkevných škôl).

Konkrétne aktivity si možno telefonicky, e-mailom alebo osobne dohodnúť s odbornými zamestnancami CPPPaP Spišská Nová Ves.