Termínovník podujatí organizovaných CPPPaP SNV v šk. roku 2019/2020

Termínovník aktivít

Program kariérneho a profesijného poradenstva

Preventívne aktivity, programy

Besedy

Názvy besied ZŠ

 1. Ako sa racionálne učiť
 2. Prevencia šikanovania
 3. Prevencia kyberšikanovania
 4. Postoje k drogám
 5. Ľudské práva
 6. Prevencia intolerancie a rasizmu
 7. Vzťahy medzi tínedžermi – pre žiakov 9. ročníka
 8. Obchodovanie s ľuďmi – pre žiakov 9. ročníka

Názvy besied SŠ

 1. Ako sa racionálne učiť
 2. Postoje k drogám
 3. Kyberšikanovanie
 4. Obchodovanie s ľuďmi