podmienky-vstupu

Podmienky vstupu do CPPPaP od 2.9.2021

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu – bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov zariadenia.
 • Povolený je vstup do zariadenia klientom a ich zákonným zástupcom, návštevníkom CPPPaP (bez doprovodu ďalších osôb), ak ich epidemiologická anamnéza je v poriadku (vyplnia príslušné Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti).
 • Je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia: „R-O-R“ (rúško – odstup – ruky), 1 zákonný zástupca + 1 dieťa.
 • Vstup a pobyt v zariadení je umožnený len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor bez výdychového ventilu/rúško, šál, šatka)
 • Zákonný zástupca dieťaťa a dieťa/klient, resp. plnoletý klient sú povinní:
  • používať vlastný ochranný prostriedok pre seba aj svoje dieťa na prekrytie horných dýchacích ciest (respirátor bez výdychového ventilu/rúško, šál, šatka) po celý čas prítomnosti v CPPPaP
  • použiť dostupnú dezinfekciu rúk
  • rešpektovať a znášať dočasné obmedzenia určené CPPPaP a riadiť sa pokynmi CPPPaP.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFÓR na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR. Sumarizuje prehľad zákonných povinností a odborných odporúčaní za účelom lepšieho zvládnutia pandémie ochorenia COVID-19. ŠKOLSKÝ SEMAFÓR v školskom roku 2021/2022 sa vzťahuje pre všetky druhy škôl a školských zariadení, t. j. aj na CPPPaP. Aktuálna verzia manuálu je platná a účinná po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle MŠVVaŠ SR.
Môžete si ho pozrieť tu: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Category:Aktuality